600 g – € 3,50…………………………………….600 g – € 3,50; 2 kg – € 7,25………600 g – € 3,50…………………………………….600 g – € 3,50……………………………….600 g – € 3,50…………………………………….600 g – € 3,50……………………………….35 g – € 1,85………………………………………700 g – € 4,50……………………………….